AUTIZMUS
vznik, prejavy, fakty a mýty


Čo je autizmus?

 • presnejšie poruchy autistického spektra (PAS)
 • komplexná neurovývinová porucha
 • ovplyvňuje spôsob vnímania seba, svojho okolia a vzťahov s inými ľuďmi
 • spôsobuje ťažkosti v oblasti reči, komunikácie a sociálnej interakcie
 • ľudia s autizmom sa často správajú neobvyklým spôsobom a môžu mať limitované alebo veľmi špecifické a zvláštne záujmy
 • iný môže byť aj spôsob akým prostrediu a ľuďom okolo seba venujú pozornosť, aký k nemu majú vzťah a ako sa učia
 • k primárnym prejavom autizmu sa často pridávajú iné zdravotné ťažkosti napr. astma, tráviace problémy, pretrvávajúce vírusové ochorenia, epilepsia, poruchy spánku a prijímania potravy
 • prvé rizikové prejavy je možné zachytiť v ranom detstve, často už v prvých mesiacoch života dieťaťa – najmä oslabené sociálne a komunikačné správanie, oslabená predispozícia orientovať sa na ľudí, na ich tvár, hlas, očí, dieťa preferuje v prostredí iné stimuly než sociálne (zvuky, svetlo, vône..)
 • vo veku 9-12 mesiacov často vidíme nástup prvých výraznejších symptómov autizmu, spoľahlivá diagnostika je možná medzi 18 a 24 mesiacmi
 • medzi časté prejavy v detstve patrí nereagovanie na meno, znížené zdieľanie radosti a záujmu, znížený zrakový kontakt, preferovanie solitérnej hry, oneskorený alebo narušený vývin reči
 • u niektorých ľudí s autizmom tieto ťažkosti pretrvávajú počas celého života
 • vyskytuje sa 4x častejšie u chlapcov ako u dievčat
 • podľa štatistiky amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) z roku 2018 má diagnózu PAS 1 z 48 detí v USA
 • príčiny vzniku autizmu v súčasnosti nie sú známe – vieme, že sú komplexné, ide pravdepodobne o stret mnohých faktorov (genetických, neurologických, metabolických a environmentálnych..)
 • v súčasnosti neexistuje medicínsky test ani liečba autizmu
 • skorý záchyt rizikových prejavov a intenzívna včasná intervencia môžu podstatným spôsobom zmierniť dopad autizmu na vývin a kvalitu života dieťaťa