Prvé rizikové prejavy porúch autistického spektra

 

  • prvé rizikové prejavy vo vývine dokážu špecialisti identifikovať už v prvých mesiacoch vývinu dieťaťa
  • spoľahlivo diagnostikovať dieťa je možné v 18 mesiacoch, na Slovensku sa diagnóza uzatvára často v 3 roku dieťaťa
  • podľa výskumov, ktoré skúmajú rozdiely v tom,  čo presne sledujú očami deti s neurotypickým vývinom a deti s diagnózou autizmu, sa deti sa s autizmom viac zameriavajú na audiovizuálnu synchronicitu v prostredí (Klin, 2009)
  • dieťa s autizmom venuje menej pozornosti sociálnym stimulom, má znížený zrakový kontakt a ťažkosti so sledovaním pohľadu iných  a viac si všíma fyzické aspekty prostredia
  • rozdiely v ranom sociálnom vývine dieťaťa,  odchýlky v tom, čomu venuje pozornosť a ako sa správa v interakcii s rodičom, ďalej negatívne ovplyvňujú rozvoj komunikačných, hrových a kognitívnych zručností
  • hovoríme o kaskáde deficitov, ktoré viac a viac odkláňajú vývin dieťaťa od vývinu jeho neurotypických rovesníkov
  • prvé pozorovateľné rizikové prejavy, ktoré sa u dieťa objavujú už pred 12 mesiacom veku môžu byť absencia alebo znížená frekvencia nasledovných správaní:

Bľabotanie – dieťa môže produkovať málo artikulovaných vokalizácií, kombinácií samohlások a spoluhlások (ma, ba, da, a, baba, dada..), ak takéto vokalizácie produkuje chýba komunikačný zámer, neadresuje ich rodičovi, chýba napodobňovanie intonácie rodiča, či rané konverzačné výmeny, keď rodič niečo povie a dieťa „svojou rečou“ odpovedá, tón môže byť neobvyklý alebo monotónny

Sociálny úsmev – celkovo sa menej usmieva, menej reaguje na úsmev rodiča alebo iných blízkych osôb, nevyzýva úsmevom k pokračovaniu aktivity

Ukazovanie prstom – neukazuje prstom na predmet v diaľke, ktorý chce, neukazuje prstom aby zameralo pozornosť rodiča na niečo zaujímavé

Zrakový kontakt – nepoužíva zrakový kontakt na zdieľanie radosti, nevyzýva pohľadom k pokračovaniu aktivity, nereferuje pohľadom, aby zistilo informácie o niečom čo sa deje v prostredí

Gestikulácia a mimika – nerozumie a nepoužíva bežné gestá, neprejavuje variabilitu mimických výrazov

Zdieľanie záujmu alebo radosti s rodičom – ak ho pri hre zaujíma hračka nezdieľa túto radosť s rodičom

Reagovanie na meno – neotočí sa keď rodič volá jeho meno, rodič má často pocit, že dieťa nepočuje

Napodobňovanie – nenapodobňuje fyzické pohyby rodiča, činnosti, ktorú rodič robí hračkou, nesnaží sa zopakovať čo rodič hovorí

Sledovanie predmetu, ktorý rodič ukazuje – dieťa sa nepozrie do diaľky na predmet, ktorý mu rodič ukazuje prstom alebo pohľadom

Preferovanie solitérnych aktivít – dieťa sa radšej hrá s materiálom samo, nevyhľadáva alebo sa aktívne vyhýba interaktívnym aktivitám, pre rodiča je náročné dieťa do interaktívnej aktivity zapojiť na dlhšiu dobu

Limitované záujmy – nemá záujem o hračky a aktivity, ktoré zaujímajú rovesníkov, má silný záujem o limitovaný počet aktivít, materiálov a tém, záujem je ťažko odkloniteľný, dieťa netoleruje ukončenie alebo prerušenie silne preferovanej činnosti

Repetitívne motorické pohyby alebo činnosti – dieťa trepoce rúčkami, keď sa teší, opakovanie hýbe prstami na ruke pred očami, chodí po špičkách, opakuje dookola tú istú hrovú činnosť napr. dieťa opakovane točí kolesom na autíčku, presypáva kamienky, otvára a zatvára dvere na domčeku s bábikami, vypína a zapína svetlo

Zvýšená alebo znížená senzorická citlivosť – dieťaťa si zakrýva uši pri hlasných zvukoch, preferuje rozmixovanú stravu, vadia mu štítky na oblečení, ovoniava a ochutnáva plastelínu, mydlo, šampón, krém, neplače keď spadne a silno sa udrie, alebo naopak veľmi plače aj pri najmenšom páde

ŽIADNY Z TÝCHTO PREJAVOV SÁM O SEBA NEZNAMENÁ, ŽE DIEŤA MÁ AUTIMUS

TO ŽE DIEŤA NEMÁ KTORÝKOĽVEK Z TÝCHTO PREJAVOV NEZNAMENÁ, ŽE NEMÁ AUTIZMUS